Tuesday, March 9, 2010

FW: where did you learn your chinese?

If you can help to make a chinese (mandarin or cantonese) version of http://y23.com/apdoe please email me.
I need to learn chinese, so here is my cheat sheet...

English pronounciation special characters
Q=C=ts (stimmlos)
X=S=s (stimmlos)
J=Z=s (stimmhaft)
E= oeh

Subject: where did you learn your chinese?

I learned my chinese from a VIDEO GAME "World of Warcraft" Guide:

When you meet a "chinese gold farmer"

GOLD FARMER!! He "farms" gold?

Greetings
# ni hao - hello, how are you?
# ni men hao - Hello you all.
# Wan shang hao? - Whats up? (lit: where are you going?)
# hen gao xing ren shi nin - I am very happy to meet you.
# Shen-ti hao ma How are you?
# Zao an - Good morning
# Wu an - Good afternoon
# Wan shang hao! - Good evening!

Greeting Responses
# Hen hao, nin ne? - Very well, and you?
# Bu zen meyang. - Not up to much.

Farewells
# Zai jian See you again / Goodbye
# Wan an - Good night
# Wo xi wang ni you hen hao de vi tian - I hope you have a good day
# Zuo ge hao meng! - Sweet dreams! (lit: have good dreams)
# Wo lei si le - Im dead tired

Phrases for partying
# Ni yao bu yao zu dui? Would you like to join my group?
# Huan ying (equivilant to welcome) Glad you could join us
# Ji ji le? What level are you now?
# Deng yi xia r. - Rest a moment.
# Zou le! - Run!
# Ni xian zou. - You go first.
# Deng yi xia r - Wait a second.
# Zan men deng hui r, rang ta men gan shang lai. - Lets wait a minute
and let them catch up with us.
# Tai nan le! - Too difficult!
# Guo gao ji - Too high level

Retaliation against Farmers, KSers, Beggers, etc
# Qing bu yao fan wo please dont bother me
# Qing bu yao qiang wo de guai please do not steal my mobs
# Wo ke yi zi ji zuo - I can do it by myself
# Bie wei wo dan xin! - Dont worry about me!
# Wo mei you qian le - I have no money
# Wei, zai ze ge you si zuo ze zong shi qing dui wo me lai shuo shi yi
jian hen mei you li mao de shi Hey, it's uncouth to do this (unethical
PK / KS)
# qing wen ze li you duo shao ge zhen zhen de ren zai wan ya? How many
of you guys are human?
# Qing bie zai ze yang zuo le Please refrain from doing this again
# Yao shi wo yi zhi qiang ni de de ren, ni hui bu hui jie yi ba? Don't
mind if I steal your mobs too?
# Yao shi ni bu ze me mei you li de zuo ze zong shi, ni ke neng zai ze
ge you xi li mian jiao shang gen duo peng you. If you didn't behave in
this manner, you would make more friends in game
# Bu yao zai wai mian re ma fan. - Dont stir up trouble
# Yi qie xiang qian kan Everyone thinks only about money
# De le! - Stop it! / Enough!
# A, za shang le ma? - Oh, did that hurt?

Requesting Help
# Qing bang mang! Help!
# Ni keyi bang wo ma? Could you help me?
# Qing gei wo ge hui cheng Please give me ESC Scroll
# Qing bang xia mang - Please do me a favor
# Wo mi lu le I am lost
# Wo xu yao I need
# Wo mei ci r le! - Im stuck!

Questions
# ni hui jiang yingyu ma? Do you speak english?
# ni ming bai ma? Do you understand?
# ni shi na li ren? OR ni na li de? Where are you from?
# Ni keyi bang wo ma? could you help me?
# ni zai na li? where are you?
# Nai he? - Why? (lit: what reason?)
# Shen-me Yang? What?
# Mei Shi? alright? (ok?)
# qing bie zai ze yang zuo le must I repeat this?
# Ni juede wo hen ben ma? - Do you think Im an idiot?

Apologies
# Dui buqi - Im sorry
# Wo bu dong (ni de yi si) - I dont understand (what you mean)
# wo shi meigo ren I am American
# Wo zheng zai xue hua yu I am still learning Chinese.
# Wo zhi hui jiang ying wen. Wo hui jiang yi dian dian zhong wen. - I
can only speak English and a few chinese phrases.
# wo bu ming bai ni shuo shen me - I dont understand what you are saying
# Hen bao qian da rao ni - Im sorry to disturb you
# Bie jin zhang, wo shi nao zhewan r de - Take it easy, Im joking around
# Ta zai dou ni! - Hes kidding you!
# Zhi shi shuo shuo wan r, kan ni de fan ying - I only said it to see
your reaction
# Ni de hao yi wo ling le, li wu jiu bu shou le. - I appreciate your
goodwill, but I cant accept your gift.
# Lao jia - Excuse me

Requests
# jia you GO GO GO!
# kan kan look look!
# Zou le! - Run!
# Deng yi xia r. - Rest a moment.
# Ni xian zou. - You go first.
# bu yao sha ta dont kill her/him/me
# qing gei wo ge hui cheng please give me ESC Scroll
# Qing bang mang! Help!
# Gou lai - Come here
# Qing gen wo lai - Please come with me
# Bie jin zhang! - Dont be tense! (Take it easy, Cool it)
# Nai xin dian r - Be patient
# Qiao wo de! - Watch me! (lit: Watch what I do!)
# Deng yi xia r - Wait a second.
# Bie wei wo dan xin! - Dont worry about me!
# Zan men deng hui r, rang ta men gan shang lai. - Lets wait a minute
and let them catch up with us.
# Wo men bie zai tan zhe ge wen ti le. - Lets drop it. (Lit: Lets not
talk on this subject)
# Bu yao fang qi. - Dont give up.
# Qing bang xia mang - Please do me a favor
# Qing zhu yi - Please pay attention
# You mei qian - Do you have the money?

Exclamations
# Wahhh! Wow!
# Ai ya! - Oh my! (generic surprise)
# Ta ma di! - Oh $!@%!
# Cao! - !&$%!
# Shuai! - Cool!
# Zao le! - ######! (expression of displeasure)
# Bu yao jin! - Nevermind!
# Gou le! - Enough!
# Zao de hen! - What a mess!
# Bie zhao ji! - Dont worry!
# Da qing tian r! - Its a great day!
# Hao kan! - Pretty!
# Zhu ni hao yun! - Good luck!
# Shuo ding le! - Agreed!
# Dang zhen! - Really! (no joking!)
# Zhen tao yan! - How annoying!
# Hao le - Ok, Good enough (can mean ok or as a truce, more like lets
stop arguing)
# Xiao xin de! - Be careful!
# Dang xin! - Look out!
# Bang ji le! - Excellent!
# Na hao ji le! - Thats great!
# Bu cuo! - Not bad!

Nice Comments
# Peng you Friend
# Hen hao wan - That was fun
# Ni bei sha shi le? Rang wo yong mo shu lai shi ni fu huo You're dead?
Let me fix that with some reincarnation magick.
# Wo hen xi huan ni. Wo men ke yi jiao ge peng you ma? I like you. Can
we forge a friendship together?
# Xie xie - Thanks
# Xie xie ni - Thank you
# Fei chang gan xie OR Hen gan xie - Thank you very much
# Bu ke qi - Youre welcome
# Bu xie - Dont mention it! (i.e. form of youre welcome)
# Mei wenti - No problem
# Mei guanxi - Doesnt matter
# Ni zhen bang! - Youre excellent!
# Bu gan dang - I dont really deserve it / You flatter me
# Zi ji na. - Help yourself.
# Dui dui dui - Mm-hmm (confirms one is listening, lit: Right, right, right)
# Qing fang xin - Please dont worry

Insults
# hu shuo bull$!@%! (Lit: You speak nonsense)
# Chi shi! OR Gun dan! - !&$% off!
# qu ni de! to ###### with you!
# qu di yu! Go to ######!
# Gin wo de pi gu! - Kiss my ######!
# Ni shi pian zi! - You are a cheat!
# Cao ni zu zong shi ba dai - !&$% the 18 generations of your ancestors
# Ni shi bai chi - You are an idiot.
# Chun zi - Moron
# Sha gua - Retard (Literally: stupid melon)
# Wang ba dan - ######
# Ha wo deh bang - Suck my %@$%
# Ni meiyou langun! - You have no %@$%!
# Wo xi wang ni man man si, dan kuai dian xia di yu! - I wish you a slow
death, but a quick ride to ######!
# Shi Langui - %@$%

Questions
# Zai ma - What are you doing?
# Yao bu yao wo dai nia - do you want to group with me and make level up?

Misc. Statements
# Bu - no
# En - yes
# Ke neng - Probably
# Ye xu - Possibly
# Yi ding - Certainly/Definitely
# Dang ran le! - Of course!
# Bie - Dont
# bu yao - dont want
# bu hao - not good
# Ni cuo le. - Youre wrong
# Hao Pa le - That was scary
# Que qie - Exactly
# Nan Man
# Nuu Woman
# Ni - You
# Wo - I
# Wo men - We
# Wo Jiao () My name is ()
# Suan le - Forget it.
# Wo xu yao - I need
# qian - money
# pijiu - Beer
# Ren - person, people
# xiao - little
# dao - mei a wo! I have bad luck!
# Wo - shi mei guo ren - I am from the US
# Wo - hen fan. - Im very bored.
# Tai ji le! - Too crowded!
# Hui jia - Go home
# Shuei jiao - Sleep
# Bang wo zhao zhao - Help me find
# Zhao ta - Find him
# Gei ni - Give me
# Deng wo yi xia, wo qui jiu ren - Wait a moment, I will help someone
# Jing yan - XP
# Bu dong - Dont
# Wu bu dong - I dont know
# Bu yong - NP
# Bu yong xiexie - NP Thanks
# Wo shi - I am
# Zou - Go
# Deng - Wait
# Si wang (Shi de) - Die
# Huai - Bad (bu hao)
# Shen me - What
# Ni ne - You
# Nu - Girl
# Nan - Boy
# Hao de - OK
# Shi ta - He is
# Mi mi - Secret
# Zhe shi wo de mi mi- I have a secret
# Who shi - I am
# Ni dai wo - To party (wo dai ni)
# vFen - Minute
# Yao - get
# Wo yao ni - I get you
# Lai - come
# Ni yao - Can I
# Shenm - What is
# Shi de = yes
# Shi ma - Yes its
# Mestril - MT (mistell)
# Duei le, ni jian shenm - What is your name?
# Ye ke yi - OK
# Ni yao jia you a - Can I help you?
# Xian zai - Time
# Di jian - Elven Fortress
# SA (Qu Da) - PK
# Hao - Good
# Ye shi - Ying Yang
# Bu wo - time
# Mei guo - of USA
# Zhong guo - of China
# Xi huan - Like
# Jiao - Food
# Guo - too bad
# Mei you - no

StumbleUpon PLEASE give it a thumbs up Stumble It!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home